Voorwaarden

conreplogogrijs1

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van ConRep te Terneuzen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen onder nr. 2204778
Definities
artikel 1
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ConRep verstaan: ConRep, gevestigd te 4537 RE Terneuzen, aan de Geraniumstraat nr. 28.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder "Afnemer­" verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden overeenkomsten worden gesloten en/of werkzaamheden en/of diensten worden verricht door ConRep.
3. Onder de overeenkomsten, werkzaamheden en diensten in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen -maar daartoe niet beperkt- alle aanbiedingen en/of adviezen van ConRep, overeenkomsten tot ontwikkeling en/of levering van software, levering (en installatie) van hardware, alsmede op consultancy/coaching in organisaties, opleidingen, onderhoudsovereenkomsten en (telefonisch) support, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met ConRep anders is overeengekomen.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
artikel 2
1. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van bij ConRep zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door ConRep, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
2. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 4 dagen na de verzending door ConRep schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Offertes
artikel 3
1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend.
2. Indien Afnemer uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen de kosten die ConRep heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.
3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door de Afnemer verstrekte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat de kosten excessief boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan, dan zal door ConRep in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de Afnemer worden opgenomen.
4. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en de daaraan ontleende gegevens
Vertrouwelijke informatie
artikel 4
1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen
Betalingen
artikel 5
1. Betaling geschiedt uitsluitend contant of via overboeking op bank- of girorekening voor aflevering van de goederen. Vooraf kan worden bepaald of er via bank- of girorekening betaald wordt, de betaling dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum via overboeking op een door ConRep aan te wijzen bank- of girorekening te geschieden. Bij orders van € 10.000, - en hoger dient 1/3 van de koopprijs bij de opdracht te worden betaald, 1/3 bij levering en 1/3 binnen 14 dagen na factuurdatum via overboeking op een door ConRep aan te wijzen bank- of girorekening.
Prijzen
artikel 6
1. De prijzen van ConRep zijn inclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen van ConRep zijn berekend voor afhaling bij ConRep. Bij verzending is ConRep gerechtigd een opslag op de prijzen toe te passen ter zake van vervoer- en verblijfkosten, alsmede overige kosten die verband houden met het vervoer.
3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
4. Indien na het sluiten van een overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is ConRep gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de Afnemer door te berekenen.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal Afnemer zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan ConRep meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe ConRep op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.
Informatie- en medewerkingplicht Afnemer
artikel 7
1. De Afnemer zorgt er voor dat alle gegevens welke ConRep redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van ConRep. Tevens verschaft Afnemer alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
2. ConRep heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Afnemer aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
3. Afnemer is gehouden om de schade die ConRep door deze vertragingen lijdt te vergoeden.
Aansprakelijkheid
Artikel 8
1. ConRep is jegens de Afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
a. ConRep is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ConRep of haar leidinggevende ondergeschikten;
b. ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van ConRep uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
c. overigens is de aansprakelijkheid van ConRep uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
2. In geen geval is ConRep aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van (beschadigde en/of veranderde) bestanden c.q. gegevens, winstderving ten gevolge van het niet - of niet naar behoren functioneren van de programmatuur en/of programmatuur van derden of voor enigerlei andere gevolgschade.
3. ConRep heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken.
4. De Afnemer houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die (de medewerkers van) ConRep aan of met zijn apparatuur verrichten zodat ConRep voor de daarbij aan de apparatuur toegebrachte schade niet aansprakelijk is.
Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
artikel 9
ConRep is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan ConRep verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van over­macht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van
1. overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal ConRep daarvan mededeling doen aan de Afnemer.
3. Indien nakoming door ConRep tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet
4. Indien nakoming door ConRep blijvend onmogelijk is, zal de Afnemer gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan ConRep schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van ConRep af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door ConRep slechts tijdelijk onmogelijk is, doch naar verwachting langer zal duren dan 4 weken.
Zekerheidstelling
artikel 10
1. ConRep is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Afnemer te verlangen.
2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de Afnemer is gewijzigd, heeft ConRep het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan ConRep alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en bij gedane leveringen gemaakte kosten.
Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) van de Afnemer
artikel 11
1. Indien de Afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan ConRep verschuldigde bedrag zonder sommatie of inge­breke­stelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
3. In de in lid 1 bedoelde gevallen heeft ConRep eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeen­komsten op te schorten, c.q. elke overeen­komst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van ConRep, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehouden­heid van de zijde van ConRep dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de Afnemer, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
4. Wanneer ConRep genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.), is ConRep gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door ConRep gemaakte kosten - van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van €250,-).
Recht van retentie
artikel 12
1. ConRep is gerechtigd om zaken die ConRep van en voor de Afnemer onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die ConRep besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde Afnemer, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Afnemer, tenzij de Afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Eigendomsvoorbehoud
artikel 13
1. Alle door ConRep geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van ConRep, zolang de Afnemer de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij ConRep blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde in lid 1, is de Afnemer, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
3. Bij overtreding door Afnemer van het bepaalde in lid 2 zal deze aan ConRep een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1½ maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van ConRep op aanvullende schadevergoeding.
4. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een Afnemer is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ConRep aansprakelijk worden geacht voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor ConRep ontstaat.
Verjaring
artikel 14
1. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.
Levering
artikel 15
1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van ConRep kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken op een door de Afnemer opgegeven adres binnen Nederland worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de zaken over op Afnemer.
3. Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de Afnemer staan.
4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Afnemer op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
5. ConRep is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
6. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is ConRep gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de Afnemer, onverminderd de overige rechten van leverancier.
7. ConRep is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop)overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien ConRep van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Duur van de overeenkomst
artikel 16
1. Opdrachten kunnen worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
2. Opdrachten voor bepaalde tijd aangegaan eindigen door het verstrijken van de overeengekomen periode, of na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
3. Opdrachten voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Reclames en garantie
artikel 17
1. Reclames dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk door ConRep te zijn ontvangen (tenzij deze klacht onmiddellijk bij levering waargenomen kon worden). Reclames met betrekking tot verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na openbaring van het gebrek door leverancier te zijn ontvangen. Dit alles op straffe van het niet in behandeling nemen van de klacht.
2. De klacht moet nauwkeurig omschreven zijn.
3. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4. ConRep zal bij een gegronde reclame naar haar oordeel de ondeugdelijke zaken vervangen of het geld teruggeven
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ConRep, onder de door ConRep te bepalen voorwaarden.
6. Afnemer dient te allen tijde uit veiligheidsoverwegingen een kopie van de gegevens op de apparatuur te maken. Schade die ontstaat doordat deze gegevens door ConRep worden verwijderd of gewijzigd, kan nimmer op ConRep worden verhaald, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van ConRep.
Geschillen
artikel 18
1. Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar ConRep gevestigd is, tenzij de Afnemer binnen vijf weken, nadat ConRep zich jegens de Afnemer op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
DIENSTVERLENING
De navolgende bepalingen zijn van toepassing indien ConRep diensten verleent, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, facilitair management en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en opleidingen.
Uitvoering
artikel 19
1. De dienstverlening zal door ConRep met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan ConRep de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. ConRep bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de Afnemer tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
4. ConRep is gerechtigd om zonder toestemming van de Afnemer, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van leverancier een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigt, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
Wijziging en meerwerk
artikel 20
1. Wijzigingen en/of uitbreidingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt ConRep als leverancier geen verantwoordelijkheid.
2. ConRep behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
3. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de Afnemer.

[Home] [Profiel] [Voorwaarden] [Locatie] [Services] [Producten]